نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانی انتخاب واحد ، شروع کلاسها و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 403-402 دانشجویان مقطع کارشناسی

برنامه زمانی انتخاب واحد ، شروع کلاسها و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 403-402 دانشجویان مقطع کارشناسی


طبق تقویم آموزشی دانشگاه تهران، زمانبندی تاریخ های پایه‌ای  نیمسال اول سال تحصیلی جاری (برای دانشجویان مقطع کارشناسی) به صورت زیر خواهد بود. دانشجویان در زمان های اعلام شده بایستی با مراجعه به سامانه جامع آموزش نسبت به انجام انتخاب واحد و دیگر موارد اقدام نمایند.
  • انتخاب واحد از تاریخ 4/6/1402 لغایت 11/6/1402 
  • زمان شروع کلاسها 01/07/1402  
  • زمان حذف و اضافه 15/7/1402 لغایت17/7/1402 
 
تذکر:
1- اولویت انتخاب واحد بر اساس برنامه اعلام شده برای هر ورودی با دانشجویان همان ورودی بوده و دانشجویان ورودی های دیگر در صورت وجود ظرفیت  می توانند در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ درس مورد نیاز خود اقدام نمایند.
2- چنانچه دانشجویی بنا به هر دلیلی در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام ننماید، انصراف از تحصیل محسوب شده و در صورتی که شخصا" تا قبل از زمان حذف و اضافه نسبت به درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال مربوطه اقدام ننماید حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد.  
3- چنانچه دانشجویان هر ورودی بر اساس برنامه ارائه شده برای آن ورودی در هر ترم اقدام به انتخاب واحد و گذراندن دروس نمایند حداکثر در 7 ترم فارغ التحصیل خواهند شد و  در صورتی که دانشجو  با برنامه ورودیهای خود پیش نرود امکان گذراندن دروس دوره در 7 ترم میسر نبوده ،  ارائه مجدد دروس برای آن ورودی از سوی آموزش امکان پذیر نبوده و مسئولیت عدم ارائه دروس مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی در ترمهای آخر به عهده دانشجو خواهد بود.