تاریخچه دانشکده
برای اولین بار رشته تربیت بدنی در  سال 1345 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران در قالب گروه تربیت بدنی تشکیل گردید. در سال های 1347 و 1348 طی دو دوره 35 دانشجو پسر و 15 دانشجو دختر پذیرش شده و مشغول بتحصیل شدند. این گروه پس از حدود 13 سال عدم  ذیرش دانشجو مجدداً در سال های 1360 تا 1367 اقدام به پذیرش تعداد محدودی دانشجو در مقاطع کارشناسی و یک دوره در مقطع کارشناسی ارشد نمود.در سال 1367با ادغام هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم تربیتی و اعضاء هیئت علمی و کارشناسان امور تربیت بدنی،  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران شکل گرفت.برای تاسیس دانشکده وجود سه گروه آموزشی ضروری بود، لذا گروههای سه گانه ذیل شکل گرفتند.

  • گروه بهداشت و طب ورزشی
  • گروه آموزشی مبانی علوم زیستی
  • گروه آموزشی مبانی علوم انسانی


در بدو تاسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اعضاء هیئت علمی و کارشناسان در گروه های مختلف بر حسب تخصص نسبی و علاقه شخصی انتخاب شدند و مسئولیت هدایت و برگزاری کلاسها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر عهده گروه های آموزشی قرار گرفت.
پس از تصویب دوره دکتری در چهار رشته فیزیولوژی ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، و رشد و یادگیری و تکامل حرکتی، گروه های آموزشی نسبت به جذب دانشجو برای مقطع دکتری اقدام نمودند.

هم اکنون گروههای آموزشی زیر در  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی فعال می باشند:

 

  • حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی
  • رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی
  • مدیریت ورزشی
  •  

ریاست و معاونت های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:
 

ریاست دانشکده         آقای دکترعباسعلی گائینی
معاون پژوهشی             سرکار خانم دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
معاون  اداری و مالی       آقای دکتر مهرزاد حمیدی

معاونت آموزشی            سرکار خانم دکترالهام شیرزاد عراقی