- سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کارگاه های آموزشی

چشم انداز
طراحی و استقرار نظام جامع کارگاههای آموزشی در سطح استاندارد بین المللی در حوزه علوم ورزشی و تربیت بدنی و هم چنین بین رشته ای در عرصه ملی و بین المللی که تامین کننده کلیه نیازهای نو و برطرف کننده چالش هاو مسائل مهم جامعه هدف بوده و توانمند سازی منابع را به صورت مطلوب در جامعه هدف فراهم می کند .
 
ماموریت
1- تبیین نیازمندیهای آموزشی و پژوهشی قابل ارائه به صورت کارگاهی متناسب با توسعه و پیشرفت علوم ورزشی و تربیت بدنی .
2- 2- تبیین نیازهای آموزشی و پژوهشی بین رشته ای قابل ارائه به صورت کارگاهی متناسب با توسعه و پیشرفت علوم بین رشته ای ورزش با علوم انسانی و فنی و مهندسی و پزشکی .
3- حرکت به سمت شناسایی استانداردهای کارگاهی بین المللی و استاندارد سازی بومی پسند .
4- تهیه بانک اطلاعاتی و مستمند سازی کلیه موضوعات ارائه شده در کارگاههای آموزشی و ارائه مطلوب و تسهیل خدمات در این بخش های جامعه هدف .
5- توسعه فعالیت های تیمی وگروهی در حوزه کارگاههای آموزشی د رگرایش های مختلف حوزه علوم ورزشی و تربیت بدنی و بین رشته ای .
6- پیش بینی و استقرار تجهیزات فنی و تامین نیروی انسانی توانمند برای ارائه استاندارد مطلوب برنامه کارگاهی . 
 
هدف های عملیاتی
ماموریت 1
1-1 – تهیه لیست جامع آموزشی وپژوهشی در گرایش های مختلف علوم ورزشی و تربیت بدنی مورد نتیجه جامعه هدف .
1-2 جمع آوری نظرات اساتید و متخصصین رشته ای مختلف حوزه ورزش درخصوص موضوعات قابل ارائه در کارگاهها
1-3 بازنگری و تدریس لیست نهایی نیازمندیهای تهیه شده و دسته بندی و اولویت بندی آنان به همراه تهیه جدول کار نمای اجرای دوره ها
ماموریت 2
1-2 تهیه لیست جامع نیازمندیهای اموزشی و پژوهشی بین رشته ای مورد توجه جامعه هدف .
2-2- جمع آوری نظرات اساتید و متخصین بین رشته ای در خصوص موضوعات قابل ارائه در کارگاهها
3-2 بازنگری و تدوین لیست نهایی نیازمندیهای تهیه شده و دسته بندی و اولویت آنان بهمراه نهیه جدول کارنمای اجرای دوره ها
ماموریت 3
1-3 تهیه شاخص های استاندارد کارگاههای آموزشی و پژوهشی در سطح بین المللی با بهره مندی از دانشمندان این حوزه .
2-3 – تهیه برنامه استاندارد چگونگی ارائه کارگاهها که بومی سازی شده نیز باشد .
 
ماموریت 4
1-4 – تهیه نرم افزار بانک اطلاعات کارگاههای آموزشی و پژوهشی
2-4 – جمع آوری داده های مورد نیاز بانک اطلاعات کارگاهها
3-4 – تهیه نظام مستند سازی کارگاههای مورد نظر
4-4 – بررسی و تهیه طرحهای تبلیغاتی مورد تیاز برای ارائه کارگاهها و محتویات آنان در سطح جامعه هدف و ایجاد تیم ارائه خدمات بر اساس رضایت مشتری
ماموریت  5
1-5 – سازماندهی جلسات تفاهم متخصصین حوزه های مختلف
2-5 – دسته بندی فعالیت های تیمی در قالب تیم های وظیفه ای وحل مساله
ماموریت 6
1-6- تهیه و استقرار تجهیزات فنی مورد نیاز ارائه کارگاههای استاندارد در مطلوب و متناسب با ماهیت موضوعات کارگاهی
2-6- پیش بینی و اموزش و توانمند سازی نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای استاندارد و مطلوب کارگاهها