اعضای هیات علمی

علی اصغر رواسی

علی اصغر رواسی،

استاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 83 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1370 ← 1374

M.S ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1361 ← 1365

کارشناسی ، تربیت معلم ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی