دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران یکی از دانشکده‌های حوزه "علوم اجتماعی و رفتاری" دانشگاه تهران است. این دانشکده به مساحت 100هکتار مربع  در خیابان کارگر شمالی بین خیابان های 15 و 17 واقع شده است. در حال حاظر این دانشکده دارای30 استاد، 178دانشجو دوره دکتری تخصصی، 357 دانشجو کارشناسی ارشد(روزانه و شبانه)، 230 دانشجوکارشناسی اارشد مجازی و 267 دانشجو مقطع کارشناسی است.