نمایشگر یک مطلب

 

فرم‌های مورد نیاز در مقاطع مختلف تحصیلی

فرم‌های مورد نیاز مقطع کارشناسی

فرم‌های مورد نیاز مقطع کارشناسی ارشد

فرم‌های مورد نیاز مقطع دکتری

1. فلوچارت درخواست انتقال و مهمان

1. فرم درخواست تعیین استاد راهنما دانشجویان

1. فرم درخواست تعیین استاد راهنما دانشجویان

2. فرم درخواست غیرعمومی

2. فلوچارت تصویب موضوع پروپوزال

2. فلوچارت تصویب موضوع پروپوزال

3. فرم درخواست انتقال به صورت مهمان

3. نحوه‌ی اخذ همانندجویی

3. نحوه‌ی اخذ همانندجویی

4. فرم انتقال دائم

4. فلوچارت دفاع

4. فلوچارت دفاع

5. راهنمای احراز هویت جدید

5. راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان‌نامه

5. راهنمای ثبت درخواست دفاع از رساله

6. فرم احراز هویت جدید

6. فرم دفاع از پایان‌نامه

6. فرم تاییدیه‌ی مقاله

7. فرم تعهّدنامه محضری کارت دانشجویی

7. فلوچارت اصلاح و ارسال به ایرانداک درخواست‌های دفاع

7. فرم گزارش پیشرفت رساله

8. فلوچارت فرایند درخواست انصراف از تحصیل دانشجو

8. راهنمای احراز هویت جدید

8. فرم مجوّز دفاع از رساله

9. درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل

9. فرم احراز هویت جدید

9. فلوچارت اصلاح و ارسال به ایرانداک درخواست‌های دفاع

10. راهنمای ثبت درخواست ریزنمرات

10. فرم تعهّدنامه محضری کارت دانشجویی

10. راهنمای احراز هویت جدید

11. فرایند گواهی خروج از کشور

11. فلوچارت درخواست تمدید سنوات

11. فرم احراز هویت جدید

12. فلوچارت دریافت مدرک مقطع پایین‌تر

12. فرم درخواست سنوات

12. فرم تعهّدنامه محضری کارت دانشجویی

13. فلوچارت درخواست حذف پزشکی

13. فرم انصراف زودتر از موعد مقرّر

13. فلوچارت درخواست تمدید سنوات

14. فلوچارت فرایند درخواست شخصی

14. فرم انصراف

14. فرم درخواست سنوات

15. فلوچارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص

15. راهنمای کمیسیون موارد خاص

15. راهنمای کمیسیون موارد خاص

16. فرم انصراف زودتر از موعد مقرّر

16.درخواست کمیسیون موارد خاص دانشکده

16.درخواست کمیسیون موارد خاص دانشکده

17. فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره‌ی کهاد

17. فرم درخواست مرخّصی تحصیلی

17. فرم درخواست مرخّصی تحصیلی

18. فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه

18. فرم تغییر نمره

18. فرم تغییر نمره

19. نمودار فعّالیت ثبت درخواست پست الکترونیکی دانشگاه

20. فلوچارت گواهی تعداد واحد گذرانیده

19. فلوچارت گواهی تعداد واحد گذرانیده

19. فلوچارت گواهی تعداد واحد گذرانیده