اعضای هیات علمی

عباسعلی گائینی

عباسعلی گائینی،

استاد
 • هیئت رئیسه پنل دومین همایش ورزش و بیماری ها
 • سخنران مدعو در دومین همایش ورز و بیماری ها
 • هیئت رئیسه پنل سومین همایش ورزش و بیماری ها
 • عضو هیات رییسه همایش
 • عضو کمیته علمی همایش
 • داور طرح پژوهشی
 • مدیر گروه تخصصی علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 376 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 1937 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • مدیر گروه تخصصی علوم ورزشی 1398←…
 • داور طرح پژوهشی 1397←…
 • عضو هیات رییسه همایش 1396←…
 • عضو کمیته علمی همایش 1396←…
 • هیئت رئیسه پنل دومین همایش ورزش و بیماری ها 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، فیزیولژی

1373 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1366 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1358 ← 1361

فعالیت های علمی