معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1400تا کنون

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1399 تا 1400

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1392 تا 1399

رحمان سوری

رحمان سوری 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1387 تا 1392

علی اصغر رواسی

علی اصغر رواسی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1385 تا 1387

احمد فرخی

احمد فرخی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی از 1381 تا 1385

معاون تحصیلات تکمیلی از 1381 تا 1387

محمود گودرزی

محمود گودرزی (retired)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی از 1376 تا 1381

فضل اله باقرزاده

فضل اله باقرزاده 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1376

احمد فرخی

احمد فرخی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1373

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 1368- 1373

احمد فرخی

احمد فرخی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از 11367 -1368