- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

واحد روابط عمومی

روابط عمومی از گذشته های دور دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. اما طی دهه اخیر، توجه به آن رشد شتابان و فزاینده‌ای یافته است. اکنون جایگاه آن در اکثر ادارات و سازمانها ارتقا یافته و مستقیماً زیرنظر بالاترین مقام سازمان فعالیت می‌نماید. روابط عمومی دربدو پیدایش صرفاً به دنبال متقاعدسازی مخاطب و همراهساختن او با اهداف سازمان و در واقع ابزار تبلیغ و ایفای نقش رسانهای بوده است. اما در واقع، ابزاری است که از یک طرف باعث آگاهی مدیران از محیط پیرامون و از طرف دیگر باعث انعکاس درست فعالیت سازمان به مخاطب می گردد.