ساختار پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

1ـ بخش ها و ترتیب آنها

پایان نامـه هائی کـه بـه ادارة تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران تحویل می گردد،باید حاوی بخش های نامبرده در زیر باشد. این بخش ها بایستی به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم شده باشند.

    صفحة بسمله

    صفحة عنوان

    صفحة تصویب پایان نامه توسط هیئت داوران

    اهدا (اختیاری)

    چکیدة فارسی (حداکثر 300 واژه برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری)

    پیشگفتار (اختیاری)

    تقدیر و تشکر (اختیاری)

    فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها ، عنوان کتابنامه، و عناوین پیوست ها)

    فهرست جدول ها (در صورت وجود)

    فهرست شکل ها (در صورت وجود)

    فهرست علائم و اختصارات (در صورت وجود)

    متن اصلی (حداکثر 150 صفحه برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و 300 صفحه برای رساله های دکتری)

    پی نویس ها (در صورت وجود)

    منابع و مآخذ

    فهرست اعلام (اختیاری)

    پیوست ها (در صورت وجود)

    چکیدة انگلیسی (حداکثر 300 واژه)

    صفحة عنوان انگلیسی

2ـ شیوة نگارش

آیین نگارش پایان نامه باید مطابق روش مورد تائید دانشکده باشد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود .

3ـ کاغذ و چاپ

کلیه قسمت های پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد . ابعاد کاغذ 7/29 × 0/21 سانتیمتر (کاغذ A4) می باشد. تمامی متن ها فقط بر یک روی کاغذ ماشین نویسی می شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت می باشد. نوع قلم برای عناوین می تواند متفاوت انتخاب شود.

4ـ فاصله گذاری و حاشیه بندی

 

فاصلة سطرها در تمامی پایان نامه برابر 0/1 سانتیمتر است، اما فاصلة سطرها در چکیده برابر 5/1 سانتیمتر می باشد. حاشیة سمت راست و بالا مساوی 5/3 سانتیمتر و حاشیة سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتیمتر می باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازة شکل ها یا جدول ها بزرگ تر از فضای داخل حاشیه باشد، با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ A3  (به صورت تاخورده)، حاشیه رعایت می گردد.

5ـ شماره گذاری

شمارة‌ صفحات آغازین (از اول پایان نامه تا اول متن اصلی) با اعداد و به حروف نوشته می شوند مانند: پنج، شش . تمامی صفحات متن اصلی،که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شود ،‌باید شماره گذاری شوند . شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شکل، جدول، منابع، و پیوست ها نیز می گردد. شمارة صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار می گیرد. فاصلة شمارة‌ صفحه در حدود 5/1 سانتیمتر از لبة پایین است . اولین صفحه (صفحة عنوان) بدون شماره تایپ می گردد. بخش ها و زیربخش ها به عدد شماره گذاری می شوند. به طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود. مثلاً  3ـ2ـ 4 بیان کننده زیربخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است.

6ـ جدول ها و شکل ها

تمامی شکل ها (تصویرها، نمودارها، منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، به گونــه ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد.تصویرها،نمودارها،و منحنی ها با لفظ شکل نامیده می شوند.تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند.مثلا برای جدول های فصل 2، جدول 2ـ1،جدول 2ـ2، و ... برای جدول های فصل 3، جدول 3ـ1، و ... . عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر
می گردد. همچنین لازم است به کلیة شکل ها و جدول ها، در متن ارجاع شده باشد.

7ـ پی نویس ها

در صورتی که یک عبارت یاواژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود .

در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای، که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن چاپ می شود، مشخص شده و در زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود. مطالب زیرنویس نباید از سه سطر بیشتر شود. چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر است، باید به بخش
 پی نویس ها در آخر پایان نامه منتقل گردد. قلم مورد استفاده در زیرنویس می تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد .

 8 ـ ذکر اعداد در متن

در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود (غیر از جدول ها و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته می شود ، مثل چهار یا هفت‌؛ و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته می شود، مثل 46 یا 13. برای مشخص کردن اعداد اعشاری از (/) استفاده می شود مثل 4/12، و چنانچه درصد مورد نیاز است از علامت ً % ً استفاده می شود مثل 44 % .

9ـ سیستم واحدها

سیستم واحدهای مورد استفاده در پایان نامه، سیستم بین المللی متریک SI می باشد. در صورتی که استفاده از واحدهای دیگر لازم باشد ، معادل متریک آن در پرانتز درج گردد.

10 ـ درج لغات لاتین در متن فارسی

 

هـمـه نـام هـای خارجی در متن به خط فارسی و در پانوشت به لاتین (یا به خط اصلی) نوشته می شود.

 11 ـ روابط ریاضی و فرمول ها

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود. طبق نمونه زیر :

(1 - 5)                                                        F=ma                                                         

که بیان کننده رابطه 5 از فصل اول است . قبل از برخی از رابطه ها به مرجع آن اشاره می شود . بعد از هر رابطه کمیت های مورد استفاده در آن توضیح داده می شود .

 12ـ نحوة ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ

لازم است در متن به کلیة منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود . چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود ، بلافاصله پس از خاتمة جمله کروشه ای باز می شود و مرجع ذکر می گردد. نحوة ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد :

الف ـ مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاری می شوند . در این روش ، مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد گردید .

ب ـ ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار می باشد . در این روش ، مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد .

در صورت استفاده از هر یک از دو روش ، لازم است که جزئیات و شیوة ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه های معروف و شناخته شده باشد.

 13ـ مشخصات جلد پایان نامه و رساله

یک ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلیمتر ، با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد.

دو ـ رنـگ جـلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد قرمز ، و برای رساله های دکتری آبی سورمه ای می باشد .

سه ـ قطع جلد نیم سانتیمتر بزرگتر از قطع کاغذ است .

چهار ـ نوشته های روی جلد به صورت زرکوب چاپ می گردد .

پنج ـ در قـسمت عطف ، آرم دانـشگاه مـنقش و عــنوان پایان نامه و نام نویسنده و سال نوشته می شود.

تکثیر پایان نامه  پیوست ها

پیوست 1 : روی جلد

پیوست 2 : صفحة عنوان

پیوست 3 : صفحة عنوان انگلیسی پیوست 1 (روی جلد )

 

آرم دانشگاه
 

نام دانشکده
 

عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود
 

نگارش
 

نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود
 

استاد راهنما : نام استاد راهنما در اینجا ذکر گردد
 

رساله (پایان نامه) برای دریافت درجة دکتری (کارشناسی ارشد)

در رشتة نام رشته
 

ماه و سال 

 

 


پیوست 2 (صفحه عنوان ) 

دانشگاه تهران
 

نام دانشکده در اینجا نوشته شود
 

عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود
 

نگارش : نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود
 

نام اساتید راهنما و مشاور در اینجا قید گردد
 

رساله (پایان نامه) برای دریافت درجة دکتری (کارشناسی ارشد) 

در 

نام رشتة تحصیلی در اینجا قید شود
 

ماه و سال 

 

 

پیوست 3 (صفحة عنوان انگلیسی)

 

University of Tehran

Faculty name

Thesis title

By : Author name
 

Under Supervision of ….


A thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partical fulfillment of the requirements for
The degree of …………… in

The name of the discipline

Month and year