رئیس فعلی دانشکده

محمود گودرزی

محمود گودرزی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

از سال 1392-1398

از سال

محمود گودرزی

محمود گودرزی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

از سال

فضل اله باقرزاده

فضل اله باقرزاده 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

از سال

محمد خبیری

محمد خبیری (retired)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: