- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

واحد آموزش عمومی

اداره آموزش عمومی دانشکده تربیت بدنی ؛ مسولیت برنامه ریزی ؛ برگزاری ؛ اجرا و ارائه دروس عمومی تربیت بدنی یک و دو دانشجویان دانشکده های دانشگاه تهران اعم از روزانه و شبانه را در هر نیمسال تحصیلی بعهده دارد.در راستای این امر برنامه ریزی دروس مذکور با هماهنگی مسئولین آموزش دانشکده های دانشگاه تهران به صورت سهمیه بندی براساس تعداد دانشجو به تفکیک جنسیتی (دختر و پسر) قبل از شروع برنامه ریزی دروس اختصاصی هر دانشکده اعمال می شود. این امر جهت جلوگیری از تداخل دروس عمومی تربیت بدنی با دروس تخصصی هر رشته صورت می پذیرد.

نیمسال اول هر سال تحصیلی عموما دانشجویان ورودی جدید را شامل می شود.نیمسال دوم در یک دید کلی تعداد دانشجویان دو برابر می شود در این نیمسال تعداد کلاسهای تربیت بدنی دو نسبت به نیمسال اول تحصیلی دو برابر افزایش می یابد علاوه بر موارد فوق تهیه امکانات و ملزومات ورزشی برای کلاسها ؛ انتخاب اساتید ؛ انتخاب فضاهای مناسب ورزشی برای ارائه رشته های مختلف ورزشی از دیگر خدمات این قسمت از آموزش عمومی می باشد.

 

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب