دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,524 نتیجه
از 77
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روان شناسی ورزشی پیشرفته 4504023 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 حسن غرایاق زندی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (13:30 - 15:00)
مدیریت راهبردی پیشرفته در ورزش 4504042 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 مهرزاد حمیدی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:00)
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی 4502954 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 پریسا پورنعمتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
فیزیولوزی ورزشی کاربردی 4502956 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 رحمان سوری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (13:30 - 15:00)
سازگاری های قلبی - عروقی با فعالیت ورزشی 4502025 2 دکتری فیزیولوژی ورزشی 01 رحمان سوری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:00)
فیزیولوژی ورزشی بالینی 4502957 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 محمدرضا کردی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00)
فیزیولوژی ورزشی بالینی 4502957 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 محمدرضا کردی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:00)
کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در ورزش 4504054 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 امین دهقان قهفرخی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (13:30 - 15:00)
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 کارشناسی ارشد 01 ابراهیم علی دوست قهفرخی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00)
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 کارشناسی ارشد 10 ابراهیم علی دوست قهفرخی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00)
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 کارشناسی ارشد 11 ابراهیم علی دوست قهفرخی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00)
سازگاری های ایمنی با فعالیت ورزشی 4502033 2 دکتری فیزیولوژی ورزشی 01 پریسا پورنعمتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (10:30 - 12:00)
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی 4502940 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 پریسا پورنعمتی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00)
سلامت روانی و ورزش 4504017 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 10 حسن غرایاق زندی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/02 (08:30 - 10:00)
فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان 4502955 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 عباسعلی گائینی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00)
اصول روان شناسی ورزشی 4504005 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 10 حسن غرایاق زندی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:00)
روان شناسی شخصیت در ورزش 4504015 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 10 حسن غرایاق زندی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:00)
روان شناسی شخصیت در ورزش 4504015 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 حسن غرایاق زندی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (13:30 - 15:00)
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 4504044 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 ابراهیم علی دوست قهفرخی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/02 (08:30 - 10:00)
بازگشت به ورزش پس از آسیب های ورزشی 4503022 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 هومن مینو نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (10:30 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,524 نتیجه
از 77