دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,201 نتیجه
از 61
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 4502945 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 فاطمه شب خیز هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:00)
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 4502945 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 فاطمه شب خیز هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00)
استفاده و سوء استفاده از داروها 4502943 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 رحمان سوری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 4502934 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 رحمان سوری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 4502934 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 علی اکبرنژاد قره لو هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:00)
اصول روان شناسی ورزشی 4504005 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 10 حسن غرایاق زندی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:00)
اصول روان شناسی ورزشی 4504005 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 حسن غرایاق زندی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:30 - 12:00)
آمار پیشرفته و روش های تحقیق در روان شناسی ورزشی 4504020 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 محبوبه غیور نجف آبادی هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/30 (08:00 - 10:00)
آمار و ریاضیات در مدیریت ورزشی 4504055 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 02 احمد محمودی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (13:30 - 15:00)
آمار و ریاضیات در مدیریت ورزشی 4504055 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 احمد محمودی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (13:30 - 15:00)
آمار و ریاضیات در مدیریت ورزشی 4504055 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 10 احمد محمودی هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:00)
آمار و ریاضیات در مدیریت ورزشی 4504055 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 11 احمد محمودی هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:00)
آمار و ریاضیات در مدیریت ورزشی 4504055 2 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 03 احمد محمودی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (13:30 - 15:00)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی 4502949 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 علی اصغر رواسی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:00)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی 4502949 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 علی اصغر رواسی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:00)
بازگشت به ورزش پس از آسیب های ورزشی 4503022 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 هومن مینو نژاد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:30 - 12:00)
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 4502946 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 محمدرضا کردی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00)
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 4502938 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 رحمان سوری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:00)
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 4502951 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 عباسعلی گائینی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (08:30 - 10:00)
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 4502951 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 10 علی اصغر رواسی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,201 نتیجه
از 61