- سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

واحد دفتر امور پژوهشی

تاریخچه: 
معاونت پژوهشی دانشکده از سال 1376 به طور رسمی و مجزا تشکیل و شروع به کار نمود ٬ واحد پژوهشی نیز از همان سال فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده است . این واحد اعم فعالیت ها ومراحل اجرای طرح های تحقیقاتی نوع اول ٬ پنجم و ششم – عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده از قبیل مقالات و همایش های داخلی و خارجی – کتب ( تالیفی و ترجمه ای ) فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان خصوصا دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مورد ارزیابی و اجرا قرار می دهد . ضمنا کلیه امور مالی معاونت پژوهشی دانشکده از قبیل ( پرداخت های – دریافت ها ی) توسط این بخش صورت می گیرد .


چشم انداز(vision )
در استراتژی اهداف بلند مدت و آرمانی بخش پژوهشی افزایش میران گرنت سالیانه اعضا هیات علمی دانشکده و کسب رتبه اول دانشکده تربیت بدنی در امتیازات گرنت اعضا هیات علمی این دانشکده در بین دانشکده های دانشگاه تهران مد نظر می باشد ٬ که با افزایش استخراج و انتشار کتابهای مرجع ( تالیف و ترجمه ) طرح های تحقیقاتی پیشنهادی نوع اول – پنجم و ششم به استراتژی و اهداف بلند و آرمانی خواهیم رسید .


ماموریت ( mission )
1- تشویق و ترغیب اساتید و متخصصین درجهت ارائه و پیشنهاد طرح های تحقیقاتی نوع اول با تسهیل و تسریع در امر تصویب و اجرای طرح های مذکور در این صورت به اهداف خود در این بخش خواهیم رسید .
2- احصاء ٬ بازنگری و اصلاح فرایندهای اجرایی طرح های نوع اول به منظور کاهش فرایندها و زمان اجرای آن با هدف افزایش بهره وری با بکارگیری افراد علمی ٬ متخصص و فعال در امر پژوهش و تحقیق و استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف در پیشبرد طرح های تحقیقاتی می توانیم به موفقیتهای بسیاری در این زمینه دست یافته و در عملیاتی نمودن اهداف بخش پژوهشی گامهای بسیاری برداریم .

3- تشویق و ترغیب اساتید و متخصصین در جهت ارائه و پیشنهاد طرح های تحقیقاتی نوع پنجم که در این بخش می توان با توجه به اهداف بلتد و آرمانی بخش پژوهش طرح هایی در سطوح ملی و بین المللی با اعتبارات بسیار بالا انجام داد.

4- احصاء ٬ بازنگری و اصلاح فرایندهای اجرایی طرح های نوع پنجم به منظور کاهش فرایندها و زمان اجرای آن با هدف افزایش بهره وری با به کارگیری افراد علمی ٬ متخصص و فعال در امر پژوهش و تحقیق و استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف در پیشبرد طرح های تحقیقاتی می توانیم به موفقیتهای بسیاری در این زمینه دست یافته و در عملیاتی نمودن اهداف بخش پژوهشی گامهای بسیاری برداریم .

5- تشویق و ترغیب اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت تکمیل طرحهای نوع ششم .
6- احصاء ٬ بازنگری و اصلاح فرایندهای اجرایی طرح های نوع ششم به منظور کاهش فرایندها و زمان اجرای آن با هدف افزایش بهره وری با بکارگیری افراد علمی ٬ متخصص و فعال در امر پژوهش و تحقیق در پیشبرد طرح های تحقیقاتی می توانیم به موفقیتهای بسیاری در این زمینه دست یافته و در عملیاتی نمودن اهداف بخش پژوهشی گامهای بسیاری برداریم .