نمایش گرایش

نام بخش آموزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
تربیت بدنی علوم ورزشی - مربیگری ورزشی
تربیت بدنی علوم ورزشی - مربیگری ورزشی
تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - فیزیولوژی ‌ورزشی‌
تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
روانشناسی ورزشی
روانشناسی ورزشی گرایش روانشناسی بالینی ورزش
روانشناسی ورزشی گرایش روانشناسی تربیتی ورزش
علوم ورزشی
علوم ورزشی - علوم انسانی ورزش
علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش
فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی