اطلاعیه آموزش

دانشجویان محترم کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ، به اطلاع می رساند خدمات آموزش در تمام هفته به شرح زیر می باشد، خواهشمند است برای انجام کارهای مربوطه به این نکات توجه نمایید:

زمان کار آموزش کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا روزهای شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا  15:30 و زمان پاسخ گویی به تلفن ها روزهای زوج از 9 تا 11 می باشد.

شایان ذکر است شماره تلفن و نام کارشناسان نیز به شرح زیر می باشد.

معاونت آموزشی:

خانم سامعه عسگری(مسول دفترمعاونت) 61118899

خانم مهری دارابی(رییس خدمات آموزشی)  61118927

بخش کارشناسی:

خانم مریم منتظری(مسول آموزش) 61118826

آقای مهدی محمدی 61118835

آقای فرهاد نیکروان 61118882

بخش کارشناسی ارشد و دکترا:

آقای روح اله حسینی(کارشناسی ارشد) 61118857

خانم معصومه دشتی(کارشناسی ارشد) 61118821

خانم صدیقه فرامرزی (ارشدمجازی) 61118932

خانم مهناز مرادی(دکترا) 61118808