اعضای هیات علمی

پریسا پورنعمتی

پریسا پورنعمتی،

استادیار
  • مدرس فدراسیون همگانی
  • مدرس آب درمانی فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران
  • ایجاد فیلم های آموزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 23 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 81 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

1386 ←

فعالیت های علمی