اعضای هیات علمی

رحمان سوری

رحمان سوری،

استاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 117 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 533 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، فیزیولوژی ورزشی

… ←

فعالیت های علمی