از بهمن 1400 تا کنون

معاون اجرایی از تا

فضل اله باقرزاده

فضل اله باقرزاده 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اجرایی از تا

داود حومنیان

داود حومنیان 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری و مالی از تا

الهه عرب عامری

الهه عرب عامری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: