معاون اجرایی از 1399 تا کنون

change-logo

علی اکبرنژاد قره لو 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اجرایی از 1396 تا 1399

معاون اداری و مالی از 1385 تا 1396

change-logo

علی اکبرنژاد قره لو 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری و مالی از 1381 تا 85

محمود شیخ

محمود شیخ 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری و مالی از 1380 تا 1381

محمدرضا کردی

محمدرضا کردی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری و مالی از 1376 تا 1379

محمود شیخ

محمود شیخ 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری و مالی 1376

معاون اداری و مالی از 1373 تا 1376

علی اصغر رواسی

علی اصغر رواسی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری و مالی از 1367 تا 1373

محمود گودرزی

محمود گودرزی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: